Základní škola a Mateřská škola Střítež, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace
Novinky (archiv novinek)

15. 01. 2017 - Rádi bychom se s Vámi podělili s krásným novoročním přáním manželů Mickových až z NY... -
13. 01. 2017 - Změna doby konání keramického kroužku - Z organizačních důvodů se od 26. 1. 2017 (a dále pak každý čtvrtek v sudé týdny) konání keramického kroužku mění, a to na dobu: od 13:00 hod. do 14:30 hod. (platí pro obě skupiny). DM
5. 01. 2017 - Poděkování - Chtěla bych touto cestou poděkovat všem dětem, které se zúčastnily letošního lyžařského výcviku, za chování v průběhu celého kurzu a za jejich nadšení, s jakým se do tajů lyžování pustili a které jim vydrželo po celou dobu, přestože jistě s přibývajícími dny cítily únavu ;-). Chtěla bych ocenit úžasnou práci instruktorů, kteří s dětmi trpělivě, mnohdy mravenčími krůčky, poctivě trénovali a dovedli je zdárně do "cíle" - můj obdiv mají především ti, kteří se věnovali úplným začátečníkům, neboť všechny své svěřence naučili lyžovat! Velké poděkování patří také našim p. učitelkám, které přispěly nemalou měrou k tomu, že se dětem na kurzu líbilo a že jsme si všichni týdenní lyžování v Řece užili BEZ ÚRAZU. Mrazivé počasí nám dnes trochu zkomplikovalo závěrečnou lekci, neboť jsme byli nuceni uspíšit dnešní harmonogram, přestože včera bylo avizováno jinak. Toto rozhodnutí však přišlo na poslední chvíli a již nešlo oznámit z důvodu zvýšené péče o děti, a tak se jménem organizátora omlouvám, pokud jste na svah dorazili, abyste zhlédli své děti a jejich pokroky. Věřím však ve Vaše pochopení této situace. Brzy na stránkách najdete fotografie z kurzu. D. Machálková

Základní škola a Mateřská škola Střítež, okres Frýdek–Místek, příspěvková organizace

Škola se nachází v malebném prostředí v podhůří Moravskoslezských Beskyd. Její poloha nedaleko hlavní komunikace silniční i železniční ve směru na Frýdek–Místek a Český Těšín umožňuje docházku dětem nejen ze Stříteže, ale i z okolních obcí – Vělopolí, Ropice, Smilovic i Dolního Žukova

Od roku 2008 se v naší škole začalo vyučovat podle nového ŠVP "Buďme na sebe hodní". Výuka anglického jazyka probíhá od 3. ročníku. Žáci jsou ve všech předmětech klasifikováni známkami. Po ukončení 5. ročníku pokračují děti ve školní docházce v ZŠ v Hnojníku, v Českém Těšíně nebo v Třinci. ZŠ se ve zvýšené míře věnuje hudebním a výtvarným aktivitám. Jako reakci na alarmující nedostatečný pohyb a špatnou životosprávu dnešní mladé generace a jako prevenci proti těmto negativním dopadům moderní uspěchané doby vytváří škola nejrůznější projekty podporující zdravý životní styl (viz projekty), nabízí široký výběr zájmových kroužků. Kromě výchovně vzdělávací činnosti vytváří škola podmínky pro všestranný rozvoj dětí prostřednictvím široké nabídky kroužků, stejně jako umožňuje výuku katolického a evangelického náboženství formou výuky v nepovinných předmětech. Pro výuku žáků se specifickými poruchami učení a chování zajišťuje škola kvalitní reedukační péči pod vedením odborně způsobilých učitelů. Při výuce je využívána moderní audiovizuální technika a počítačová síť s připojením na internet.

Ve školním roce 2010/2011 se naše škola úspěšně zapojila do projektu "EU peníze školám" pod názvem Učíme se interaktivně a hravě. Díky tomuto projektu jsme mohli, mimo jiné, vybavit dvě učebny interaktivními tabulemi. Výuka se tak stala pro naše žáky zajímavější, kvalitnější a zábavnější.Od září 2014 do července 2015 bude v ZŠ realizován projekt "Chytří pomocníci ve výuce aneb využíváme ICT jednoduše a kreativně", podaný do OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Výzvy č. 51, Ostravskou univerzitou v Ostravě, Vysokou školou báňskou – Technickou univerzitou Ostrava a dalšími 49 základními a středními školami. Projekt si klade za cíl realizací vzdělávacích kurzů pro pedagogické, vedoucí a ICT pracovníky partnerských ZŠ a SŠ a poskytováním intenzivní prezenční a on-line metodické a technické podpory dosáhnout zvýšení kompetencí těchto pracovníků při integraci ICT do výuky.

Ve školním roce 2011/2012 byla naše škola vybrána do projektu "Centrum podpory inkluzivního vzdělávání" zabývajícího se procesem zkvalitňování výuky a zvyšování míry zapojení všech žáků. Centra podpory inkuzivního vzdělávání nabízejí participujícím školám průběžnou konzultační a poradenskou pomoc v oblasti psychologických a speciálně-pedagogických služeb, sociálního poradenství a prevence sociálně patologických jevů. Více o projektu již brzy na našich stránkách v samostatném bloku...

Mateřská škola má v současné době 1 až 2 oddělení (viz organizace školního roku), učitelé pracují s dětmi dle rámcového vzdělávacího programu „Hrajeme si celý rok“, který je inspirován projektem „Barevné kamínky“. Zvýšená pozornost je věnována rozvoji hudebních a pohybových schopností dětí, jakož i logopedické péči.

V roce 2007 byla dokončena modernizace všech subjektů školy (ZŠ, MŠ, ŠD
a ŠJ) dle příslušných hygienických norem – lavice, nábytek a další materiální vybavení. V blízkém okolí školy má škola možnost využívat sportovní multifunkční hřiště, a to jak ve výuce TV, tak i ve školní družině či mimoškolních aktivitách. Travnatý prostor v zahradě před budovou školy je zařízen průlezkami, pískovištěm, kolotočem, venkovním stolem pro stolní tenis a altánem s lavicemi a stoly sloužícím k relaxaci dětí a pro výuku v horkých letních dnech.

Máme velkou finanční i morální podporu Obce Střítež, která je zřizovatelem školy. Tradicí naší školy je již dlouholetá spolupráce také se SRPŠ a dalšími místními spolky a subjekty, jejichž akce pro děti napomáhají zkvalitnit a zpříjemnit výchovně vzdělávací program a obohacují život v obci - spolupráce se SRPŠ, spolupráce
s Mysliveckým sdružením Střítež – Vělopolí, spolupráce se Svazem zahrádkářů Střítež, spolupráce se Sborem dobrovolných hasičů, spolupráce s místní knihovnou (více zde), spolupráce s Policií ČR, spolupráce s PPP v Třinci.

Spolu s dalšími ZŠ a MŠ Mikroregionu obcí povodí Stonávky se již několik let naše škola podílí na realizaci celoročního programu aktivit pro děti v oblasti sportu
a kultury s cílem porovnat schopnosti dětí a v neposlední řadě posílit pozitivní vztah dětí k obci a regionu. Patří k nim přehazovaná v Ropici, minikopaná ve Smilovicích, florbal v Třanovicích, vybíjená v Hnojníku, setkání divadel v Třanovicích, „Krajina kolem nás“ v Komorní Lhotce, „Rozvíjej se, poupátko“ ve Stříteži, atletický trojboj
v Dolních Tošanovicích, výměnné návštěvy MŠ za účelem poznání života a prostředí
v blízké MŠ (viz kalendář akcí).

Od roku 2002 organizuje naše škola pro zdejší region hudební (od roku 2004 také výtvarný) projekt „Rozvíjej se, poupátko“ s mezinárodní účastí dětí a profesionální porotou. Od školního roku 2008-2009 se naše škola zapojila do regionálního a environmentálního projektu vytvořeného Mgr. Petrou Huskovou pro školy MOPS "Putování s Pepíkem po Mikroregion obcí povodí Stonávky". K dalším projektům školy patří "Zpívající školička", "Zdravá škola" a "Děti zvířátkům" - podrobnější informace najdete na stránce projekty.

Přestože naše škola patří k malotřídním a má tedy omezené možnosti personální i finanční, vytváří pro své žáky podmínky srovnatelné s velkými školami (množstvím a kvalitou projektů školních, regionálních i evropských). Navíc, vzhledem k malému počtu žáků (ve srovnání s velkými školami) a zaměstnanců, nabízí dětem klidné, přátelské klima, rodičům a veřejnosti otevřenost a ochotu podílet se na společenském životě obce. Jako škola venkovského typu snadněji budujeme v dětech vztah k přírodě a zodpovědnost k životnímu prostředí, ve kterém žijí. Výhodou malotřídní školy je také individuální přístup k žákům, navíc systém výuky podporuje a rozvíjí samostatnost žáků.

Ke správnému chodu stránek je potřeba Flash Player 8
Fotogalerie (další)

Zpívající školička - leden 2017

Lyžařský výcvik 3. - 6. 1. 2017


Anketa (další)